Regulamin sklepu online

 https://odlinijki.pl.

Obowiązuje od: 16 kwietnia 2021 r.

1. Stosowane definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem odlinijki.pllub za pośrednictwem profilu w serwisie Facebook/Instagram – Fanpage o nazwie „ROTTOWNIA”, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zamówienia Produktów, dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca – Jakub Rotte, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: JAKUB ROTTE OD LINIJKI, NIP: 7792518198, REGON: 386904225, adres do doręczeń: ul. Niecała 10/5, 60-805 Poznań, Polska.
 3. Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 4. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
 9. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w przypadku Kupujących administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: odlinijki.pl,lub za pośrednictwem korespondencji przez Messenger (na Fanpage’u – Facebook „ ROTTOWNIA” lub Instagram „ROTTOWNIA”, a także poprzez kontakt na adres e-mail: jakub.rotte@odlinijki.pl
 11. Towar – wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie, np. plakaty, kubki, kalendarze, etc.
 12. Produkt – Plik, w tym w szczególności e-book – plik elektroniczny zawierający treść przeznaczoną do odczytu (w szczególności zawierający projekt graficzny lub komiks), dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym, w szczególności zapisany w formacie .PDF, .JPEG, .PNG. Każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego w jakim formacie jest dostępny.
 13. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Produktu lub Towaru.
 14. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany Towar/Produkt nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
 15. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne zawarte w Gwarancji, np. twórca, producent, dystrybutor, Sprzedawca Towaru lub Produktu.

2. Postanowienia ogólne

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Sprzedawca jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Towary wolne od wad.
 5. Dostarczenie Produktów w formie elektronicznej odbywa się poprzez Internet, w szczególności na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 6. Towary fizyczne dostarczane są na wskazany przez Kupującego adres, po wyborze sposobów dostawcy.
 7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Produktów, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

3. Formy płatności

 1. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku: Nest Bank S.A., o numerze: 48 1870 1045 2078 1068 0901 0001

4. Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Aby zakupić Produkt lub Towar należy wejść na stronę internetową Sklepu: odlinijki.pl albo na profil Sklepu w serwisie społecznościowym na Fanpage’u – Facebook „ ROTTOWNIA” lub Instagram „ROTTOWNIA”, opcjonalnie skontaktować się ze Sprzedawcą na podany adres e-mail.
  2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
   • wybór Produktu lub Towaru na stronie Sklepu lub na profilu Facebook, opcjonalnie podanie nazw wybranych Towarów lub produktów w wiadomości poprzez Fanpage’u – Facebook „ ROTTOWNIA” lub Instagram „ROTTOWNIA” lub na adres e-mail,
   • podanie danych koniecznych do realizacji Zamówienia takich jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, adres w celu dostarczenia Towarów,
   • podanie adresu e-mail,
   • wskazanie danych do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
   • akceptacja regulaminu Sklepu lub potwierdzenie zapoznania się z regulaminem,
   • zapoznanie się z informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej Produktu cyfrowego po jego otrzymaniu przez Kupującego,
   • opcjonalnie – udzielenie zgody na pobranie Pliku przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (dotyczy produktów cyfrowych, które mają zostać dostarczone Kupującemu przed upływem 14-dni na odstąpienie od umowy).
  3. Zamówienie wysłane przez Kupującego, zawierające wszelkie konieczne informacje jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
  4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej wybrany Produkt lub Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

5. Realizacja Zamówienia

  1. Dostarczanie Produktów cyfrowych w formie elektronicznej nie jest związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty. Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę lub po ustaleniu indywidualnych warunków płatności.
  2. Towary oraz Produkty cyfrowe w formie drukowanej (wydruk) są wysyłane przez Sprzedawcę zgodnie z poniższymi sposobami dostawy.
  3. W przypadku realizacji Zamówienia na Towary, Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzymał płatność za Zamówienie.
  4. W przypadku realizacji Zamówienia na indywidualne produkty cyfrowe (grafiki, komiksy na zamówienie) termin realizacji jest ustalany w porozumieniu z Kupującym przed złożeniem Zamówienia.
  5. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
  6. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamó
  7. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
  8. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby dostawy:
   1. Paczkomat InPost – 12,48 zł
   2. Kurier InPost – 13,55 zł
   3. Poczta Polska Kurier48 – 12,18 zł
  9. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być dokonane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
  10. W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koszty ustalane są indywidualnie w zależności od kraju oraz wagi/rozmiarów Towarów i Produktów Koszt dostawy jest znany Kupującemu przed złożeniem ostatecznego Zamówienia.
  11. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
  12. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi oraz Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Możliwe jest także częściowe odstąpienie od umowy.
 2. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu.
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia w posiadanie Towaru lub od dnia zawarcia umowy dotyczącej Pliku przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: rotte@odlinijki.pl
 6. Podmiot odstępujący od umowy może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta np. pobrany z sieci Internet.
 7. Konsument oraz Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
  • dane identyfikacyjne i teleadresowe,
  • nazwę lub symbol/oznaczenie Produktu,
  • datę zawarcia umowy,
  • numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Produktu przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. W przypadku Zamówienia Pliku Konsument lub Klient-Konsument traci prawa do odstąpienia od Zamówienia przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  • zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, po przekazaniu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przez Sprzedawcę informacji o utracie prawa odstąpienia, zawartej w wiadomości e-mail, ten wyraził zgodę na pobranie Pliku przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy (poprzez wyraźne potwierdzenie takiej opcji w wiadomości zwrotnej lub na etapie składania Zamówienia);
 2. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrot środków i odesłanie Towaru

 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument lub Klienta-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środkó
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania Towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub od dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.
 3. Konsument lub Klienta-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument lub Klienta-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Zwrot kosztów dostawy

 1. Konsument oraz Klient-Konsument nie ponoszą kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy. 
 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klientowi-Konsumentowi w sytuacji, gdy: 
  1. Sprzedawca dostarczył Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,
  2. Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamó

10. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi

 1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania/realizacji Produktu w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wad.
 3. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail: rotte@odlinijki.pl
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany zwrotny adres e-mail lub adres do korespondencji.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • dane identyfikacyjne i teleadresowe,
  • nazwę lub symbol/oznaczenie Produktu lub Towaru,
  • uzasadnienie reklamacji,
  • datę ujawnienia się wady/dowiedzenia się o wadzie,
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez reklamującego adres / adres e-mail.

11. Gwarancja

 1. Towary i Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (w zależności od przedmiotu sprzedaży może nim być także Sprzedawca).
 2. Jeśli dany Towar/Produkt jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez dokument gwarancyjny.
 3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Produktu.
 4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień na podstawie rękojmi.

12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących z tym związane zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie : https://odlinijki.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych:
  • ze składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą,
  • z zapisaniem się do newslettera,
  • z dokonaniem oceny Sklepu lub Produktu,
  • z kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

13. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu format, jak .JPEG, .PNG.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów i Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

14. Autorskie prawa majątkowe

 1. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 2. Zakup Produktu lub Towaru nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktów, a Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 4. Każdy ujawniony przypadek naruszenia przez Kupującego praw autorskich majątkowych lub innych praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego, ujawnionego naruszyciela kary umownej w wysokości 5 tysięcy złotych.
 5. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  • usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Produkt/Towar.
  • zwielokrotniać Produktu lub dokonywać rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.
  • udostępniać Produktu innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.
  • wynajmować lub użyczać Produktu, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.

15. Newsletter

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

16. Formularz kontaktowy

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
 3. Kupujący może również korzystać z wiadomości wysyłanych przez Messenger (na Fanpage’u – Facebook „ ROTTOWNIA” lub Instagram „ROTTOWNIA”).
 4. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 5. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

17. Platforma ODR

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spó
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
 1. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 2. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) [Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Polska, e-mail: adr@uokik.gov.pl.

18. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Ponadto, Konsument ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko Sprzedawcy według przepisów o właściwości przemiennej. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt.
 3. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 4. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk lub pobrać na urządzenie.
 5. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie co najmniej 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.