Polityka prywatności danych osobowych

 https://odlinijki.pl.

Obowiązuje od: 16 kwietnia 2021 r.

§1

Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu prowadzonego pod nazwą odlinijki.pl jest Jakub Rotte, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: JAKUB ROTTE OD LINIJKI, NIP: 7792518198, REGON: 386904225, adres do doręczeń: ul. Niecała 10/5, 60-805 Poznań, Polska.
 2. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje także zasady przetwarzania danych Kupujących i Obserwatorów na Fanpage’u – Facebook „ ROTTOWNIA” lub Instagram „ROTTOWNIA”, a także poprzez kontakt na adres e-mail: rotte@odlinijki.pl
 3. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  1. Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem odlinijki.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, składać zamówienia na Produkty i Towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter).
  2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Jakub Rotte, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: JAKUB ROTTE OD LINIJKI, NIP: 7792518198, REGON: 386904225, adres do doręczeń: ul. Niecała 10/5, 60-805 Poznań, Polska.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie, a także Kupujący poprzez poprzez wiadomości wysyłane na Fanpage’u – Facebook „ ROTTOWNIA” lub Instagram „ROTTOWNIA”, a także poprzez kontakt na adres e-mail: rotte@odlinijki.pl
  4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online lub poprzez korespondencję elektroniczną, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym odstąpienia od umowy i rękojmi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  3. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub poprzez media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  4. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,
  5. wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgody osoby,
  6. dodania opinii na stronie Serwisu za zgodą osoby, które dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,
  7. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

§4

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  2. podanie danych osobowych w wiadomości elektronicznej (e-mail lub wiadomości w mediach społecznościowych na oficjalne profile Administratora danych),
  3. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  4. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  5. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§5

Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
  1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub poprzez wiadomości na Fanpage’u: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  2. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
  3. złożenia zamówienia na Produkty i Towary: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,
  4. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, dane rozliczeniowe.

§6

Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. przez okres trwania zawartej umowy,
  2. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
  4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  1. hostingu strony www,
  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
  3. prowadzenia obsługi księgowej,
  4. brokera usług kurierskich.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, a także obsługę płatności.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dotyczy to sytuacji, w której przetwarzanie danych poza EOG będzie związane z wykonaniem zawartej umowy lub w celu archiwizacji danych, w szczególności w związku z korzystaniem z systemów informatycznych, za pośrednictwem których są przetwarzane.
 4. Administrator danych osobowych powierza firmie Facebook, Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu w celu działań marketingowych i reklamowych na danych powierzonych, w szczególności adresu-email osób, które wyraziły zgodę na marketing drogą elektroniczną.
 5. Jakub Rotte, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: JAKUB ROTTE OD LINIJKI jest administratorem danych Kupujących i Obserwatorów, którzy korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na Fanpage’u – Facebook „ROTTOWNIA” lub Instagram „ROTTOWNIA”, podczas kontaktu i składania zamówień za ich pośrednictwem. W pozostałym zakresie administratorem danych użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Facebook, Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy.
 6. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych.

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu/oficjalnym Fanpage’u.